202112.09
0

NIŠTAVOST REGISTRACIJE OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA

in Zakon

Shodno članu 33. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: „Zakon“), lice koje ima pravni interes može tužbom zahtevati utvrđenje da je registracija privrednog društva ništava u sledećim slučajevim:

  1. ako su u prijavi navedeni neistiniti podaci;
  2. ako je registracija izvršena na osnovu lažnog dokumenta, dokumenta izdatog u nezakonito sprovedenom postupku ili dokumenta sa neistinitim činjenicama;
  3. ako postoje drugi zakonom predviđeni razlozi.

Zakonodavac je propisao veoma kratke rokove za podnošenje napred pomenute tužbe tako da se ista ima podneti u roku od 30 dana od dana saznanja tužioca za razlog ništavosti (subjektivni rok), a najkasnije u roku od godinu dana od dana registracije (objektivni rok).

Po prijavi tužioca, uz koju se dostavlja dokaz o pokretanju postupka za utvrđenje ništavosti registracije osnivanja društva, registrator registruje zabeležbu postojanja spora za utvrđenje ništavosti registracije. Ovo sa razloga što ovaj podatak predstavlja činjenicu od značaja za pravni promet, a sve u cilju kako bi treća lica sa ovim bila upoznata i kako ne bi snosila eventualne štetne posledice.

Kada je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije osnivanja privrednog društva, sud će u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti, dostaviti presudu nadležnom registru radi registracije zabeležbe ništavosti registracije osnivanja i pokretanja postupka prinudne likvidacije tog društva.

Nadalje, ono što je bitno napomenuti kada govorimo o utvrđivanju ništavosti statusnopravnih ugovora (npr. Ugovor o osnivanju društva, koji sadrži elemente statusnopravnog i obligacionogpravnog karaktera ali pretežno statusnopravnog) koji su nesporno u celosti sprovedeni izvršenim upisom u registar privrednih subjekata, imajući u vidu njihov statusni karakter, pozivanje na odredbu člana 103. Zakona o obligacionim odnosima (koja odredba reguliše ništavost ugovora), nije zakonska mogućnost, već se može tražiti samo utvrđenje ništavosti registracije osnivanja privrednog društva (Presuda VKS u Beogradu, Prev 489/20 od 29.12.2020).