202404.01
0

NEOSTVARIVANJE REZULTATA RADA KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU

by in Zakon

Član 179. st. tč.1) Zakona o radu propisuje da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaspolenog i njegovo ponašanje. Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje…

PRAĆENJE I NADZOR NA RADNOM MESTU
202312.19
0

PRAĆENJE I NADZOR NA RADNOM MESTU

Upravljanje ljudskim resursima: Novi alati u sferi nadzora zaposlenihMnogi poslodavci su, u cilju unapređenja efikasnosti, počeli da primenjuju nove alate u sferi upravljanja ljudskim resursima, kao što su “sistemi nadzora zaposlenih”. Ove moderne tehnologije omogućavaju poslodavcima da detaljnije prate ponašanje zaposlenih. Naime, najčešći primeri uključuju praćenje telefonskih komunikacija, e-pošte, aktivnosti na društvenim mrežama, kao i…

202310.02
0

UGOVARANJE KLAUZULE ZABRANE KONKURENCIJE

by in Zakon

Klauzula zabrane konkurencije postala je neizostavan deo ugovora o radu u današnjem vremenu. Gotovo svaki ugovor o radu u Srbiji uključuje ovu klauzulu, koja ima za cilj zaštitu inovativnih rešenja i poslovnih kontakata poslodavca u odnosu na zaposlene. Zakon o radu i Zakon o zaštiti poslovne tajne Zabrana konkurencije regulisana je članovima 161. i 162….

SAMOSTALNO I ZAJEDNIČKO ZASTUPANJE
202201.17
0

SAMOSTALNO I ZAJEDNIČKO ZASTUPANJE

by in Zakon

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, direktor društva ima ključnu ulogu u zastupanju društva prema trećim licima. Ovo zastupanje oblikuje se na osnovu osnivačkog akta, odluka skupštine društva i uputstava nadzornog odbora, naročito kada je upravljanje društvom organizovano na način da uključuje dvoje direktora. Zajedničko zastupanje svih direktora Prema opštem pravilu, svi direktori zastupaju…

NIŠTAVOST REGISTRACIJE OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
202112.09
0

NIŠTAVOST REGISTRACIJE OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA

by in Zakon

Prema članu 33. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, postoji mogućnost da se registracija privrednog društva proglasi ništavom u određenim situacijama. Ovo omogućava pojedincima s pravnim interesom da pokrenu postupak za utvrđenje ništavosti registracije. Situacije u kojima može doći do ništavosti registracije obuhvataju: Kada se u prijavi za registraciju navode neistiniti podaci….

202111.16
0

ODGOVORNOST KONTROLNOG ČLANA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVEZE PRINUDNO LIKVIDIRANOG DRUŠTVA I NASTAVAK PREKINUTOG PARNIČNOG POSTUPKA NAKON BRISANJA DRUŠTVA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA

by in Zakon

Shodno Zakonu o privrednim društvima (u daljem tekstu: „Zakon“), društvo sa ograničenom odgovornošću definisano je kao društvo u kome jedan ili više članova društva imaju udele u osnovnom kapitalu društva, s tim da članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva osim u slučajevima predviđenim članom 18. Zakona, odnosno u slučaju probijanja pravne ličnosti. Sledstveno navedenom,…

UGOVOR O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI
202110.04
0

UGOVOR O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI

by in Zakon

Investicije u građevinarstvu i tendencija ka sve većem broju novoizgrađenih objekata razlozi su za sve veći broj zaključenih Ugovora o zajedničkoj izgradnji. Ukoliko je vaša firma deo ove branše ili to planirate da postane, vrlo je važno da imate prave informacije i odgovarajući ugovor pre pripreme projektne dokumentacije. Naime, Ugovor o izgradnji dolazi onog momenta…

202109.24
0

PRAVO PREČE KUPOVINE UDELA KOJI JE PREDMET PRENOSA TREĆEM LICU

by in Zakon

Zakon o privrednim društvima (dalje: „Zakon“) u članu 160. predviđa da je prenos udela slobodan, osim ako Zakonom ili osnovačkim aktom drugačije nije određeno. S tim u vezi, član društva može na jednog, više ili sve članove društva slobodno preneti svoj celokupan udeo u društvu ili pak njegov deo dozvoljenim pravnim poslom, što se najčešće…

202109.16
1

OPŠTI AKTI KOJE POSLODAVAC DONOSI NAKON OSNIVANJA

by in Zakon

Različitim aktima kod poslodavca bliže se uređuju pojedina pitanja kako iz radnog odnosa tako i iz drugih pitanja u zavisnosti od toga koja je poslodavčeva delatnost. U skladu sa sopstvenim potrebama, poslodavac je slobodan da opštim aktom bliže uredi pojedina pitanja, procedure i poslovnu politiku, međutim, postoje opšti akti koje poslodavac obavezan da usvoji. Pre…

202108.31
1

NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM SAČINJAVANJA NDA UGOVORA

by in Zakon

U jednom od naših ranijih tekstova bavili smo poslovnom tajnom, njenom zaštitom kao i odgovornošću u slučaju njene povrede. Naredne redove ovog teksta posvetićemo ugovorima o poverljivosti (tzv. NDA ugovorima) odnosno greškama koje najčešće uočavamo u radu sa klijentima, naročito iz IT sektora, prilikom njihovog sačinjavanja. Složićemo se da je najlakše uzeti model ugovora o…