202110.04
0

UGOVOR O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI

in Zakon

Investicije u građevinarstvu i tendencija ka sve većem broju novoizgrađenih objekata razlozi su za sve veći broj zaključenih Ugovora o zajedničkoj izgradnji. Ukoliko je vaša firma deo ove branše ili to planirate da postane, vrlo je važno da imate prave informacije i odgovarajući ugovor pre pripreme projektne dokumentacije. Naime, Ugovor o izgradnji dolazi onog momenta kada su imovinsko pravni odnosi poznati, a dogovor postignut između ugovornih strana. Ugovor o zajedničkoj izgradnji je ugovor između dva ili više lica da na zemljištu, na kojem imaju imovinsko pravo, a koje ih ovlašćuje na izgradnju, zajednički izgrade objekat, finansiraju izgradnju ili utvrđuju susvojinske udele za svaku ugovornu stranu na budućem objektu.

Svojstveno Ugovoru o izgradnji je da on nije vrsta ugovora kojim se prenosi pravo svojine na nepokretnosti, te se na njega ne primenjuju one odredbe koje važe za formu ugovora o prometu nepokretnosti. To dalje znači da isti ne mora biti zaključen u formi solemnizovane privatne isprave (overene kod javnog beležnika), već postoji mogućnost njegovog zaključivanja u pisanoj formi uz overu potpisa ugovornih strana – legalizacija.

Situacije u kojima je svakako neophodno voditi računa o formi javno beležničke overe su one kada Ugovor o zajedničkoj izgradnji služi za pribavljanje građevinske dozvole i/ili kada je Ugovor o zajedničkoj izgradnji i tabularna isprava, kojom se upisuje susvojina ili etažna svojina u katastar po okončanju gradnje.

U praksi se na Ugovor o zajedničkoj izgradnji primenjuju dispozitivne odredbe (npr. Zakon o planiranju i izgradnji). Zato je ovaj ugovor „zahvalan“ da se prilagodi potrebama i volji ugovornih strana, ali isto tako i podložan zloupotrebama ekonomski jače strane u postupku. Sledstveno tome, veoma je važno obezbediti adekvatnu pravnu podršku kako bi se izbegla značajna šteta u kasnijoj fazi.

Kod Ugovora o zajedničkoj izgradnji je važno poznavanje urbanističkih uslova od kojih zavisi dozvoljenost izgradnje. Ukoliko urbanistički uslovi dozvoljavaju izgradnju većeg objekata, vlasnik zemljišta koji nema dovoljno finansijskih sredstava može zatražiti određenu ekonomsku injekciju od lice koje ima sredstva za investiranje takve gradnje. Tada Ugovor o zajedničkoj izgradnji ima karakter ugovora o sufinansiranju.  Ovo je ugovor koji zaključuje investitor koji daje finansijska sredstva za izgradnju objekta i vlasnik zemljišta koji daje zemljište na kojem ima pravo svojine da se na njemu objekat gradi. Za više informacija na ovu temu možete nas kontaktirati putem e-mail adrese office@ivanovicristiclegal.com