202201.17
0

SAMOSTALNO I ZAJEDNIČKO ZASTUPANJE I OGRANIČENJA OVLAŠĆENJA ZASTUPNIKA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

in Zakon

Shodno Zakonu o privrednim društvima, direktor zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom, odlukama skupštine društva i uputstvima nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno. Ako društvo ima više od jednog direktora, svi direktori zastupaju društvo zajednički, ako osnivačkim aktom ili odlukom skupštine društva nije drugačije određeno.

Sledstveno navedenom, pravilo je da društvo zastupaju svi direktori zajednički, s tim što zakon dozvoljava da se osnvačkim aktom ili odlukom skupštine uredi drugačije odnosno da se umesto zajedničkog zastupanja odredi samostalno zastupanje, sa ili bez ograničenja supotpisom.

Šta je supotpis?

Supotpis predstavlja vid ograničenja ovlašćenja zastupnika. Naime, osnivačkim aktom ili odlukom skupštine može se predvideti da jedan direktor može zaključivati određene pravne poslove ili raspolagati imovinom velike vrednosti isključivo uz obavezan supotpis drugog direktora. Ovo ograničenje može se isticati prema trećim licima ukoliko je registrovano u skladu sa zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.