202109.24
0

PRAVO PREČE KUPOVINE UDELA KOJI JE PREDMET PRENOSA TREĆEM LICU

in Zakon

Zakon o privrednim društvima (dalje: „Zakon“) u članu 160. predviđa da je prenos udela slobodan, osim ako Zakonom ili osnovačkim aktom drugačije nije određeno. S tim u vezi, član društva može na jednog, više ili sve članove društva slobodno preneti svoj celokupan udeo u društvu ili pak njegov deo dozvoljenim pravnim poslom, što se najčešće čini ugovorom o prenosu udela. Međutim, u slučaju da se udeo ili njegov deo prenosi trećem licu, ostali članovi društva imaju pravo preče kupovine. Član 161. Zakona propisuje da članovi društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu, osim ako je to pravo isključeno osnivačkim aktom ili zakonom. Ovim je intencija zakonodavca bila da zaštiti ostale članove društva sa ograničenom odgovornošću od ulaska „uljeza“ u društvo polazeći od prirode njegove pravne forme u kome je stavljen akcenat na odnose uzajamnog poverenja među članovima. Uzimajući u obzir napred navedeno, članom 162.st.1. Zakona propisano je da je prenosilac udela u obavezi da pre prenosa udela trećem licu svoj udeo ponudi svim drugim članovima društva.

Napred navedena ponuda daje se u pisanoj formi i sadrži sve bitne elemente ugovora o prenosu udela, adresu na koju član društva koji vrši pravo preče kupovine upućuje prihvat ponude, rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu udela kao i druge elemente predviđene osnivačkim aktom.  Član društva koji koristi pravo preče kupovine obavezan je da u pisanoj formi obavesti prenosioca udela o prihvatanju ponude u roku od 30 dana od dana njenog prijema, osim ako je osnivačkim aktom predviđen drugi rok koji svakako ne može biti duži od 90 dana.

U situaciji gde dva ili više članova društva prihvati ponudu i ako se između prenosioca udela i tih članova ne postigne sporazum o načinu raspodele udela koji se prenosi, raspodela se vrši tako što svaki član koji je prihvaio ponudu kupuje odn. preuzima deo udela koji je srazmeran učešću njegovog udela u zbiru udela  svih drugih članova društva koji su prihvatili ponudu.

Osnivačkim aktom se postupak u vezi sa pravom preče kupovine može urediti i na drugačiji način ali i predvideti drugi vidovi ograničenja prenosa udela trećim licima. Tako je, na primer, moguće predvideti da je prenos udela trećem licu uslovljen prethodnom saglasnošću samog privrednog društva.