202109.16
1

OPŠTI AKTI KOJE POSLODAVAC DONOSI NAKON OSNIVANJA

in Zakon

Advokatska kancelarija Ivanović Ristić Legal

Različitim aktima kod poslodavca bliže se uređuju pojedina pitanja kako iz radnog odnosa tako i iz drugih pitanja u zavisnosti od toga koja je poslodavčeva delatnost. U skladu sa sopstvenim potrebama, poslodavac je slobodan da opštim aktom bliže uredi pojedina pitanja, procedure i poslovnu politiku, međutim, postoje opšti akti koje poslodavac obavezan da usvoji.

Pre navođenja koji su to opšti akti koje poslodavac donosi nakon osnivanja, ukazaćemo na razliku između termina „opšti akt poslodavca“ i „opšti akt“. Naime, termin opšti akt poslodavca koristi se po pravilu kod utvrđivanja nadležnosti za donošenje opštih akata kojima se regulišu prava, obaveze i odgovornosti ili pojedinačnih akata kojima se odlučuje pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih. Ovaj termin treba razlikovati od termina „opšti akt“ koji se u Zakonu o radu koristi kao zajednički naziv za kolektivni ugovor i pravilnik o radu kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih.

PRAVILNIK  O RADU

Pravilnik o radu je opšti akt koji donosi poslodavac i kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa. Ono što je bitno naglasiti jeste da se pravilnikom o radu ne mogu utvrditi manja prava za zaposlne niti se zaposleni može staviti u nepovoljniji položaj od onoga koji je utvrđen Zakonom o radu. Pravilnikom o radu regulišu se pitanja kao što su zarada, troškovi zaposlenih (troškovi prevoza, topli obrok isl.), ostala primanja zaposlenog , odmori i odsustva i dr. Što se tiče nadležnosti za donošenje ovog pravilnika, Zakonom o radu propisano je da pravilnik o radu donosi nadležni organ kod poslodavca utvrđen Zakonom odnosno osnivačkim ili drugim opštim aktom kod poslodavca.

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

Shodno članu 24. Zakona o radu,  obavezu donošenja ovog pravilnika ima poslodavac koji ima 10 ili više zaposlenih.  Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova donosi direktor, preduzetnik ili lice koje on ovlasti. Ovim pravilnikom određuju se organizacioni delovi kod poslodavca, naziv i opis poslova, vrsta i stepen stručne spreme koja se zahteva za pozicije i drugi uslovi potrebni za rad na tim pozicijama.

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM UZBUNJIVANJU

Član 16. Zakona o zaštiti uzbunjivača propisuje da je poslodavac koji ima 10 i više zaposlenih dužan da opštim aktom uredi postupak unutrašnjeg uzbunjivanja. S tim u vezi, poslodavac je dužan da na vidnom mestu, dostupnom svakom radno angažovanom licu, kao i na internet stranici poslodavca ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti, istakne ovaj opšti akt. Takođe, poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi pismeno obaveštenje vezano za unutrašnje uzbunjivanje.

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Nakon donošenja novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, sve više poslodavaca nastoji da ovo pitanje detaljno reguliše a sve u cilju kako bi se zaštitili lični podaci zaposlenih i radno angažovanih lica kao i članova njihovih porodica, spoljnih konsultanata i drugih lica koja stupaju u ugovorne i druge pravne odnose sa poslodavcem. Cilj ovog pravilnika jeste da se obezbedi pravna sigurnost i transparentnost u obradi podataka o ličnosti lica čiji se podaci obrađuju, kao i da se utvrdi pravni osnov, svrha obrade, vrste podataka koje se obrađuju, prava lica u pogledu obrade podataka o ličnosti, mere zaštite i druga pitanja od značaja.

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Član 14. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu propisuje da je poslodavca dužan da opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom, utvrdi prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Ukoliko poslodavac ima manje od 10 zaposlenih, napred navedena prava, obaveze i odgovornosti može utvrditi ugovorom o radu. Donošenje ovog pravilnika naročito je važno ukoliko kod poslodavca postoje radna mesta povećanim rizikom.  Dodatno, poslodavac ima zakonsku obavezu imenovanja lica koje će biti zaduženo za bezbednost i zaštitu na radu i koje će obavljati poslove iz ove oblasti.

Kao što smo napred naveli, u zavisnosti od vrste delatnosti, poslodavca može doneti različite opšte akte kojima se bliže uređuju pojedina pitanja iz poslovanja. Neki od ovih akata su veoma specifični i kompleksni te je za njihovo donošenje neophodna dobra procena i visok nivo stručnosti.