DA LI POSLODAVAC U SRBIJI MOŽE DA PONUDI STRANCU UGOVOR O NA NEODREĐENO VREME?

Odgovor je NE.

Odredbama člana 37 Zakona o radu propisano je da „Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.

Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava 1. ovog člana na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.”

Stav 4. tačka 3. istog člana predviđa da poslodavac može da zaključi ugovor o radu sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola.

Dakle, imajući u vidu da je uslov za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima postojanje dozvole za rad te da je trajanje takvog radnog odnosa ograničeno do njnog isteka roka,   poslodavac sa zaposlenim koji je strani državljanin može da  zaključi ili novi ugovor o radu ili da mu aneksira postojeći ugovor o radu na određeno vreme svaki put kada mu se produži radna dozvola.

ŠTA JE TEST TRŽIŠTA RADA?

Kada poslodavac želi da primi u radni odnos stranog državljanina, neophodno je da pre toga prođe kroz test tržišta rada kroz koji bi se utvrdilo da li među licima koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje postoji odgovarajući kandidat za određenu radnu poziciju. Ukoliko takvo lice postoji, njemu se daje prednost u odnosu na stranog državljanina.

Ukoliko, pak, poslodavac smatra da strani državljanin ipak ima bolje kvalifikacije u odnosu na lice sa evidencije, pisanim putem će to i obrazložiti i ukazati zbog čega smatra da to lice ne ispunjava uslove za rad kod njega.

Više o postupku pribavljanja radne dozvole pročitajte u jednom od naših narednih tekstova.

SAMOSTALNO I ZAJEDNIČKO ZASTUPANJE I OGRANIČENJA OVLAŠĆENJA ZASTUPNIKA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
202201.17
0

SAMOSTALNO I ZAJEDNIČKO ZASTUPANJE I OGRANIČENJA OVLAŠĆENJA ZASTUPNIKA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

by in Zakon

Shodno Zakonu o privrednim društvima, direktor zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom, odlukama skupštine društva i uputstvima nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno. Ako društvo ima više od jednog direktora, svi direktori zastupaju društvo zajednički, ako osnivačkim aktom ili odlukom skupštine društva nije drugačije određeno. Sledstveno navedenom, pravilo je da…

NIŠTAVOST REGISTRACIJE OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
202112.09
0

NIŠTAVOST REGISTRACIJE OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA

by in Zakon

Shodno članu 33. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: „Zakon“), lice koje ima pravni interes može tužbom zahtevati utvrđenje da je registracija privrednog društva ništava u sledećim slučajevim: ako su u prijavi navedeni neistiniti podaci; ako je registracija izvršena na osnovu lažnog dokumenta, dokumenta izdatog u nezakonito sprovedenom postupku…

202111.16
0

ODGOVORNOST KONTROLNOG ČLANA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVEZE PRINUDNO LIKVIDIRANOG DRUŠTVA I NASTAVAK PREKINUTOG PARNIČNOG POSTUPKA NAKON BRISANJA DRUŠTVA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA

by in Zakon

Shodno Zakonu o privrednim društvima (u daljem tekstu: „Zakon“), društvo sa ograničenom odgovornošću definisano je kao društvo u kome jedan ili više članova društva imaju udele u osnovnom kapitalu društva, s tim da članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva osim u slučajevima predviđenim članom 18. Zakona, odnosno u slučaju probijanja pravne ličnosti. Sledstveno navedenom,…

202110.07
0

THE MOST COMMON MISTAKES WHEN CONCLUDING NDA AGREEMENTS

by in Law

In one of our earlier texts we dealt with business secrets, their protection as well as liability in case of its violation. We will dedicate the following lines of this text to confidentiality agreements (so-called NDA agreements), i.e. the mistakes that we most often noticed in working with clients especially from the IT sector. We…

UGOVOR O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI
202110.04
0

UGOVOR O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI

by in Zakon

Investicije u građevinarstvu i tendencija ka sve većem broju novoizgrađenih objekata razlozi su za sve veći broj zaključenih Ugovora o zajedničkoj izgradnji. Ukoliko je vaša firma deo ove branše ili to planirate da postane, vrlo je važno da imate prave informacije i odgovarajući ugovor pre pripreme projektne dokumentacije. Naime, Ugovor o izgradnji dolazi onog momenta…

202109.24
0

PRAVO PREČE KUPOVINE UDELA KOJI JE PREDMET PRENOSA TREĆEM LICU

by in Zakon

Zakon o privrednim društvima (dalje: „Zakon“) u članu 160. predviđa da je prenos udela slobodan, osim ako Zakonom ili osnovačkim aktom drugačije nije određeno. S tim u vezi, član društva može na jednog, više ili sve članove društva slobodno preneti svoj celokupan udeo u društvu ili pak njegov deo dozvoljenim pravnim poslom, što se najčešće…

202109.16
1

OPŠTI AKTI KOJE POSLODAVAC DONOSI NAKON OSNIVANJA

by in Zakon

Različitim aktima kod poslodavca bliže se uređuju pojedina pitanja kako iz radnog odnosa tako i iz drugih pitanja u zavisnosti od toga koja je poslodavčeva delatnost. U skladu sa sopstvenim potrebama, poslodavac je slobodan da opštim aktom bliže uredi pojedina pitanja, procedure i poslovnu politiku, međutim, postoje opšti akti koje poslodavac obavezan da usvoji. Pre…

202108.31
1

NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM SAČINJAVANJA NDA UGOVORA

by in Zakon

U jednom od naših ranijih tekstova bavili smo poslovnom tajnom, njenom zaštitom kao i odgovornošću u slučaju njene povrede. Naredne redove ovog teksta posvetićemo ugovorima o poverljivosti (tzv. NDA ugovorima) odnosno greškama koje najčešće uočavamo u radu sa klijentima, naročito iz IT sektora, prilikom njihovog sačinjavanja. Složićemo se da je najlakše uzeti model ugovora o…

202108.20
1

Obaveza poslodavca na isplatu otpremnine zaposlenom

by in Zakon

Zakon o radu posvetio je 158. i 159. član institutu otpremnine kao vrlo značajnoj temi u pogledu koje se javljaju mnogobrojna pitanja i dileme. Naime, poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu zaposlenom koji je višak isplati otpremninu. Ovde treba obratiti pažnju na navedeni rok za isplatu otremnine, a to je momenat pre…

202108.04
1

Šta je SLA  (Service Level Agreement) ?

by in Zakon

Service Level Agreement (SLA) je ugovor između naručioca i isporučioca usluge kojim se precizira kakvu vrstu podrške za pružanje usluge je isporučilac usluge dužan da pruži. Kao što i sam njegov naziv govori, u pitanju je nivo usluge. Ovim ugovorom naručilac usluge obezbeđuje da će imati mogućnost održavanja sistema kao i mogućnost dodatnog razvijanja već…

202107.22
0

Pojam i ograničenja prokure

by in Zakon

Prokura je poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje. Iako zakonodavac nije determinisao koji su to pravni poslovi i pravne radnje koje je prokurista ovlašćen da preduzima, u pravnoj teoriji dominira stav da prokurista ima pravo…

202106.22
0

Electronic signing of documents

by in Law

Modern times are rapidly contributing to the fact that business partners in international transactions are often forced to conclude transactions at a distance and because of that, signing documents with an electronic signature is becoming an increasingly common way of contracting cooperation. Although there is an awareness that electronic signing of documents is easier and…