DA LI POSLODAVAC U SRBIJI MOŽE DA PONUDI STRANCU UGOVOR O NA NEODREĐENO VREME?

Odgovor je NE.

Odredbama člana 37 Zakona o radu propisano je da „Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.

Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava 1. ovog člana na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.”

Stav 4. tačka 3. istog člana predviđa da poslodavac može da zaključi ugovor o radu sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola.

Dakle, imajući u vidu da je uslov za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima postojanje dozvole za rad te da je trajanje takvog radnog odnosa ograničeno do njnog isteka roka,   poslodavac sa zaposlenim koji je strani državljanin može da  zaključi ili novi ugovor o radu ili da mu aneksira postojeći ugovor o radu na određeno vreme svaki put kada mu se produži radna dozvola.

ŠTA JE TEST TRŽIŠTA RADA?

Kada poslodavac želi da primi u radni odnos stranog državljanina, neophodno je da pre toga prođe kroz test tržišta rada kroz koji bi se utvrdilo da li među licima koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje postoji odgovarajući kandidat za određenu radnu poziciju. Ukoliko takvo lice postoji, njemu se daje prednost u odnosu na stranog državljanina.

Ukoliko, pak, poslodavac smatra da strani državljanin ipak ima bolje kvalifikacije u odnosu na lice sa evidencije, pisanim putem će to i obrazložiti i ukazati zbog čega smatra da to lice ne ispunjava uslove za rad kod njega.

Više o postupku pribavljanja radne dozvole pročitajte u jednom od naših narednih tekstova.

202404.01
0

NEOSTVARIVANJE REZULTATA RADA KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU

by in Zakon

Član 179. st. tč.1) Zakona o radu propisuje da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaspolenog i njegovo ponašanje. Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje…

MONITORING AND SUPERVISION IN THE WORKPLACE
202312.19
0

MONITORING AND SUPERVISION IN THE WORKPLACE

Human Resource Management: New Tools in Employee Surveillance Many employers, aiming to enhance efficiency, have started implementing new tools in human resource management, such as “employee surveillance systems.” These modern technologies allow employers to monitor employee behavior more closely. Common examples include tracking phone communications, email, social media activities, and the implementation of video surveillance….

PRAĆENJE I NADZOR NA RADNOM MESTU
202312.19
0

PRAĆENJE I NADZOR NA RADNOM MESTU

Upravljanje ljudskim resursima: Novi alati u sferi nadzora zaposlenihMnogi poslodavci su, u cilju unapređenja efikasnosti, počeli da primenjuju nove alate u sferi upravljanja ljudskim resursima, kao što su “sistemi nadzora zaposlenih”. Ove moderne tehnologije omogućavaju poslodavcima da detaljnije prate ponašanje zaposlenih. Naime, najčešći primeri uključuju praćenje telefonskih komunikacija, e-pošte, aktivnosti na društvenim mrežama, kao i…

202310.04
0

NEGOTIATING A NON-COMPETE CLAUSE

by in Law

In addition to the mandatory elements contained in an employment contract, it is almost unheard of in today’s world for such a contract not to include a non-compete clause and protection of trade secrets. A non-compete clause can be agreed upon when establishing an employment relationship, i.e., through an employment contract, but it can also…

202310.02
0

UGOVARANJE KLAUZULE ZABRANE KONKURENCIJE

by in Zakon

Klauzula zabrane konkurencije postala je neizostavan deo ugovora o radu u današnjem vremenu. Gotovo svaki ugovor o radu u Srbiji uključuje ovu klauzulu, koja ima za cilj zaštitu inovativnih rešenja i poslovnih kontakata poslodavca u odnosu na zaposlene. Zakon o radu i Zakon o zaštiti poslovne tajne Zabrana konkurencije regulisana je članovima 161. i 162….

SAMOSTALNO I ZAJEDNIČKO ZASTUPANJE
202201.17
0

SAMOSTALNO I ZAJEDNIČKO ZASTUPANJE

by in Zakon

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, direktor društva ima ključnu ulogu u zastupanju društva prema trećim licima. Ovo zastupanje oblikuje se na osnovu osnivačkog akta, odluka skupštine društva i uputstava nadzornog odbora, naročito kada je upravljanje društvom organizovano na način da uključuje dvoje direktora. Zajedničko zastupanje svih direktora Prema opštem pravilu, svi direktori zastupaju…

NIŠTAVOST REGISTRACIJE OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
202112.09
0

NIŠTAVOST REGISTRACIJE OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA

by in Zakon

Prema članu 33. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, postoji mogućnost da se registracija privrednog društva proglasi ništavom u određenim situacijama. Ovo omogućava pojedincima s pravnim interesom da pokrenu postupak za utvrđenje ništavosti registracije. Situacije u kojima može doći do ništavosti registracije obuhvataju: Kada se u prijavi za registraciju navode neistiniti podaci….

202111.16
0

ODGOVORNOST KONTROLNOG ČLANA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVEZE PRINUDNO LIKVIDIRANOG DRUŠTVA I NASTAVAK PREKINUTOG PARNIČNOG POSTUPKA NAKON BRISANJA DRUŠTVA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA

by in Zakon

Shodno Zakonu o privrednim društvima (u daljem tekstu: „Zakon“), društvo sa ograničenom odgovornošću definisano je kao društvo u kome jedan ili više članova društva imaju udele u osnovnom kapitalu društva, s tim da članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva osim u slučajevima predviđenim članom 18. Zakona, odnosno u slučaju probijanja pravne ličnosti. Sledstveno navedenom,…

202110.07
0

THE MOST COMMON MISTAKES WHEN CONCLUDING NDA AGREEMENTS

by in Law

In one of our earlier texts we dealt with business secrets, their protection as well as liability in case of its violation. We will dedicate the following lines of this text to confidentiality agreements (so-called NDA agreements), i.e. the mistakes that we most often noticed in working with clients especially from the IT sector. We…

UGOVOR O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI
202110.04
0

UGOVOR O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI

by in Zakon

Investicije u građevinarstvu i tendencija ka sve većem broju novoizgrađenih objekata razlozi su za sve veći broj zaključenih Ugovora o zajedničkoj izgradnji. Ukoliko je vaša firma deo ove branše ili to planirate da postane, vrlo je važno da imate prave informacije i odgovarajući ugovor pre pripreme projektne dokumentacije. Naime, Ugovor o izgradnji dolazi onog momenta…

202109.24
0

PRAVO PREČE KUPOVINE UDELA KOJI JE PREDMET PRENOSA TREĆEM LICU

by in Zakon

Zakon o privrednim društvima (dalje: „Zakon“) u članu 160. predviđa da je prenos udela slobodan, osim ako Zakonom ili osnovačkim aktom drugačije nije određeno. S tim u vezi, član društva može na jednog, više ili sve članove društva slobodno preneti svoj celokupan udeo u društvu ili pak njegov deo dozvoljenim pravnim poslom, što se najčešće…

202109.16
1

OPŠTI AKTI KOJE POSLODAVAC DONOSI NAKON OSNIVANJA

by in Zakon

Različitim aktima kod poslodavca bliže se uređuju pojedina pitanja kako iz radnog odnosa tako i iz drugih pitanja u zavisnosti od toga koja je poslodavčeva delatnost. U skladu sa sopstvenim potrebama, poslodavac je slobodan da opštim aktom bliže uredi pojedina pitanja, procedure i poslovnu politiku, međutim, postoje opšti akti koje poslodavac obavezan da usvoji. Pre…